Historia

POWSTANIE SOLIDARNOŚCI W POCZCIE GORZOWSKIEJ

30.09.1980 godz. 9:20 – doręczyciele Oddziału Oddawczego WUP Gorzów podejmują inicjatywę zorganizowania związku na terenie Wojewódzkiego Urzędu Poczty. Wybrano delegację do MRZ celem zasięgnięcia informacji co do warunków i sposobu zorganizowania związku.

W skład w/w delegacji weszli:

 1. Szurgot Irena – st. kontroler O. Odd. WUP
 2. Osipczuk Jan – st. radca dyspozytor transportu
 3. Mazurczak Ryszard – st. ekspedient O. Odd.

W dniach 1 i 2.10.1980 zbieranie pierwszych podpisów deklarujących przystąpienie do NSZZ Solidarność.
06.10.1980 – utworzono Zakładowy Komitet Założycielski NSZZ Solidarność w Wojewódzkim Urzędzie Poczty w Gorzowie Wlkp. w składzie:

 • Kunicka Grażyna – Przewodnicząca ZKZ
 • Osipczuk Jan – z-ca Przewodniczącego
 • Filipowicz Janina – z-ca Przewodniczącego
 • Kuć Irena – członek
 • Mazurczak Ryszard – członek
 • Brzeczka Irena – członek
 • Gawryjołek Teresa – członek
 • Malewicz Halina – członek
 • Trawiński Krzysztof – członek
 • Borysewicz Józefa – członek
 • Melska Janina – członek

ZKZ zarejestrowano w Międzyzakładowym Komitecie Założycielskim dnia 09.10.1981 r.
15.10.1980 – opublikowano listę postulatów załogi po uzgodnieniu z kierownictwem terminów realizacji. Postulaty zgłosiły UPT Lubniewice, Dobiegniew, Miedzichowo, Sulęcin, Nowogródek, Choszczno, Słubice, Pszczew, Barlinek, Trzciel, Brójce Lub., Drawno. Problematyka postulatów najogólniej dotyczy następujących zagadnień:
Spraw remontowych, modernizacji, malowania placówek pt., drobnych napraw, konserwacji,
Doprowadzenia bieżącej wody do niektórych urzędów pocztowych,
Poprawy wyposażenia w meble i sprzęt,
Poprawy mechanizacji – jak zaopatrzenie w maszyny do liczenia,
Poprawy zaopatrzenia w umundurowanie i odzież ochronną.
1 i 2.10.1980 – zbieranie pierwszych podpisów na terenie Oddziału Oddawczego WUP Gorzów Wlkp. deklarujących przystąpienie do NSZZ Solidarność
03.10.1980 – delegacja w składzie Osipczuk i Borysewicz powiadamia administrację WUP o powstawaniu związku i wzywa do składania podpisów przez pracowników administracji.
03.10.1980 – Dyrektor WUP mgr Czesław Krajenka po zasięgnięciu informacji wzywa kol. Osipczuka Jana, któremu zgłasza pretensje, że nie został powiadomiony o powstawaniu związku oraz zawiązywaniu się Zakładowego Komitetu Założycielskiego, który zbiera podpisy poza plecami dyrekcji.
04.10.1980 – zebrano podpisy 116 osób z WUP deklarujących przystąpienie do NSZZ Solidarność, z tego:

 • Oddział Oddawczy i Ekspedycja – 56 osób,
 • Oddział Nadawczy – 27 osób,
 • Administracja – 29 osób,
 • Renciści – 3 osoby,
 • UPT Gorzów 8 – 1 osoba.

08.10.1980 – stan członków związku NSZZ Solidarność przy WUP wynosi 141 osoby. Otrzymanie m.in. listy chętnych z UPT Stare Kurowo – 15 osób, UPT Gorzów 12 – 3 osoby.
09.10.1980 – spotkanie ZKZ z Dyr. WUP w sprawie potrzeb nowopowstałego związku a zwłaszcza w zakresie:

 • Przydziału gabloty na ogłoszenia,
 • Dostępu do powielania,
 • Udostępnienia oddzielnego pomieszczenia,
 • Zgody na odbywanie zebrań z załogą i narad ZKZ,
 • Wysyłanie korespondencji,
 • Zwalniania w godzinach pracy do pracy społecznej,
 • Korzystania ze środków transportowych.

13.10.1980 – zebranie ZKZ NSZZ przy WUP o godz. 15:00
Program zebrania:

 • Sprawy bieżące,
 • Zorganizowanie ogólnego zebrania wszystkich pracowników (propozycja w Domu Kolejarza).

14.10.1980 – wpłynęła lista chętnych do nowych związków z UPT Skwierzyna – 8 osób. Razem organizacja liczy 156 członków.
14.10.1980 – otrzymano telex z Poznania o powstaniu ZKZ NSZZ Solidarność przy DOPiT Poznań w składzie:

 • Zygmunt Kmiecik – Przewodniczący ZKZ – OUTM Poznań,
 • Ryszard Klimko – Wiceprzewodniczący ZKZ – DOPiT Poznań,
 • Apolinary Pęcak – wiceprzewodniczący OUPP Poznań 2.

17.10.1980 – wpłynęła lista chętnych do Solidarności z UPT Gorzów 8 – 18 osób. Razem związek liczy już 176 osób. Odbyło się krótki zebranie ZKZ w sprawie przystąpienia do strajku solidarnościowego począwszy od 20.10.1980r. godz. 800 – 1200 na znak poparcia strajku w Stilonie.
24.10.1980 – z UPT Dębno Lubuskie wpłynęła lista osób deklarujących przystąpienie do NSZZ Solidarność – cała załoga.
23.10.1980 – w świetlicy Urzędu Miejskiego odbyło się spotkanie wszystkich przedstawicieli ZKZ zrzeszanych w MKZ Gorzów Wlkp. W spotkaniu ze strony ZKZ przy WUP Gorzów Wlkp. wziął udział Osipczuk Jan. Poruszono sprawy strajku i inne bieżące organizacyjne sprawy.
27.10.1980 – zebranie ZKZ przy WUP – na zebraniu omawiano kwestię zwołania ogólnego zebrania członków oraz wyborów. Ustalono wstępnie termin na 9.11.1980 r.
Wybrano nowy skład ZKZ:

 1. Osipczuk Jan – przewodniczący – Dyspozytor Transp.
 2. Gawryjołek Jan – wiceprzewodniczący – st.asystent O.N.
 3. Brzeczka Irena – wiceprzewodniczący – kontroler O.O.
 4. Mazurczak Ryszard – członek – st. ekspedient O.O.
 5. Kuć Irena –  członek – st. asystent O.O.
 6. Borysewicz Józefa – członek
 7. Melska Janina – członek – st. doręczyciel O.O.
 8. Filipowicz Janina – członek – st. dor. O.O.
 9. Kunicka Grażyna – członek – st. asystent O.O.
 10. Malewicz Halina – członek – kier. Grupy Remont.
 11. Trawiński Krzysztof – członek – referent p.poż. WUP

30.10.1980 – napływają dalsze listy osób deklarujących przystąpienie do NSZZ Solidarność przy WUP Gorzów Wlkp. (m.in. z UPT Barlinek, UPT Deszczno) Związek liczy 246 członków.
29.11.1980 – Komitet Założycielski przy GUPT Dębno przesłał wypełnione deklaracje do NSZZ Solidarność (46 szt.) 100% załogi oraz kwotę 1450 zł dobrowolnych składek na rzecz NSZZ Solidarność.
01.12.1980 – ZKZ NSZZ Solidarność przy WUP Gorzów przekazuje do placówek pt. WUP tekst dotyczący oświadczenia MKZ Gorzów w sprawie prowokacji w niektórych zakładach w zakresie niszczenia mienia i urządzeń. Apeluje się o wzmożenie czujności obrony mienia społecznego.
08.12.1980 – wpłynęło 800 zgłoszeń (począwszy od września) od pracowników WUP o chęci przystąpienia do NSZZ Solidarność
31.12.1980 – wg stanu na ten dzień ilość członków NSZZ Solidarność przy WUP Gorzów Wlkp. wynosi 870 osób.
07.01.1981 – KKK NSZZ Solidarność pracowników łączności wydaje oświadczenie popierające stanowisko w sprawie wolnych sobót przez MKZ Gdańsk – w podpisie Przewodniczący KKR Janusz Jachnicki.
09.01.1981 – zebranie MKZ regionu gorzowskiego. Udział wziął w zebraniu przedstawiciel ZKK przy WUP Osipczuk Jan. Podjęto uchwałę zobowiązującą załogi zakładów pracy do bojkotowania wszystkich sobót począwszy od 01.01.1981r.
20.01.1981 – 22.01.1981 – zebranie ZKZ przy WUP Gorzów Wlkp. z udziałem przedstawiciela MKZ wiceprzewodniczącego Borowskiego Edwarda. Zebranie odbyło się w gabinecie dyrektora. Podstawowym zagadnieniem była sprawa organizacji i przeprowadzenia wyborów do Komisji Oddziałowych. Podzielono placówki pt. województwa gorzowskiego na 20 kół, przy których będą działać przyszłe Komisje Oddziałowe oraz na 3 grupy związkowe, gdzie będą działać mężowie zaufania. Przeprowadzono szkolenie i zapoznanie z ordynacja wyborczą wybranej na posiedzeniu ZKZ w dniu 20.01.81r. Komisje Wyborczą w składzie:

 1. Brzeczka Irena,
 2. Ciak – Albrecht Halina,
 3. Trawiński Krzysztof,
 4. Malewicz Halina,
 5. Osipczuk Jan – przewodniczący Komisji Wyborczej,
 6. Basta Maksymilian,
 7. Bulera Mieczysław,
 8. Wolińska Teresa,
 9. Kuć Irena,
 10. Gawryjołek Teresa,
 11. Borysewicz Józefa,
 12. Wróblewski Henryk.

Ustalono wstępne terminy wyborów i rozdzielono zadania na poszczególnych członków.
28.01.1981 – odbył się strajk ostrzegawczy regionu gorzowskiego – 4 godzi. od 8:00 – 12:00. W strajku wzięły również udział załogi WUP Gorzów Wlkp. W UPT Gorzów Wlkp. wszystkie okienka były nieczynne za wyjątkiem okienka telekomunikacyjnego w godzinach od 800 – 1200. Doręczyciele wyszli w rejon o godz. 1200. Pozostałe służby pracowały dla podtrzymania ciągłości komunikacji, transportu i obrotu przesyłek. W strajku wzięły udział większe urzędy pt. na terenie województwa.
18.02.1981 – na pierwszym posiedzeniu Komisji Zakładowej wyłoniono prezydium KZ w następującym składzie:

 1. Bulera Mieczysław – przewodniczący KZ,
 2. Osipczuk Jan – z-ca przewodniczącego KZ,
 3. Basta Maksymilian – z-ca przewodniczącego KZ,
 4. Brzeczka Irena – członek prezydium,
 5. Ciak Albreht Halina – członek prezydium,
 6. Adamus Jadwiga – członek prezydium,
 7. Żołędziewski Marcin – członek prezydium.

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej została kol. Śliwińska Regina.
W walnym zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście:

 1. Borowski Edward – z-ca Przewodniczącego MKZ,
 2. Kmiecik Zygmunt – Przewodniczący ZKZ – OUTM Poznań,
 3. Krajenka Czesław – Dyrektor WUP Gorzów.

Podjęto uchwałę, w której m.in. poruszono następujące sprawy:

 • Poprawy warunków pracy w UPT Gorzów Wlkp.8,
 • Poprawy zaopatrzenia w umundurowanie i odzież ochronną,
 • Zwiększenie stawek godzinowych za rozbiórkę rejonów,
 • Wyposażenia telefonistek w słuchawki,
 • Zwiększenia odznaczeń państwowych,
 • Założenia wentylacji Oddziale Nadawczym WUP,
 • Pomieszczenia dla KZ.

Protokół z zebrania wyborczego przekazano do MKZ Gorzów dnia 04.03.1981r.

Sporządzono na podstawie notatek prowadzonych przez Kolegę Maksymiliana Bastę.