Wyższy odpis na ZFŚS w 2024 roku

Wysokość odpisu na ZFŚS w 2024 r. na jednego pracownika to 2417,14 zł., jest to wzrost w stosunku do II półrocza 2023 r. o 502,80 zł.


Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych. Wysokość odpisu podstawowego ustala się na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą.
Zgodnie z przewidywaniami w 2024 r. wzrosła podstawa naliczenia odpisu na ZFŚS. Jest nią przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2023 r., tj. kwota 6445,71 zł.