Stanowisko Prezydium Komisji Międzyzakładowej

Prezydium Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej 19 maja br. przyjęło stanowisko w sprawie konkursu motywacyjnego dla Regionów Sieci i Regionów Dystrybucji oraz wspierających je komórek regionalnych Centrum Kadr i Szkoleń i Centrum Infrastruktury.

Prezydium negatywnie ocenia wydatkowanie z funduszu wynagrodzeń kwoty 10 mln złotych na konkurs motywacyjny dla RS i RD. Zasady konkursu nie mają charakteru motywacyjnego, ale demotywacyjny, są wadliwe i wewnętrznie sprzeczne. Wnosimy o odstąpienie od konkursu i przeznaczenie tych środków na wzmocnienie funduszu premiowego, lub podwyżkę wynagrodzeń zasadniczych pracowników.

Uczestnikami konkursu są jednostki organizacyjne Poczty Polskiej SA o regionalnym zasięgu działania: RS, RD oraz obsługujące je regionalne komórki CI oraz CKS. W rywalizacji chodzi o wyłonienie 3 najlepszych RS i 2 najlepszych RD, co samo w sobie wzbudza poważne wątpliwości, ponieważ w realizację celów Spółki zaangażowane są wszystkie jednostki w kraju. Konkurs promuje rywalizację, zamiast współpracę w osiąganiu celów Spółki, przez co traci walor motywacyjny. Są regiony z wielu względów „predystynowane” do roli zwycięzców, a z drugiej strony – regiony borykające się z niezależnymi od nich problemami, na które nie mają żadnego wpływu. Zauważyć należy, że zasady konkursu już wzbudzają spore kontrowersje z powodu zaszytej w nich niezdrowej rywalizacji pomiędzy RS a RD, które są dysponentem floty samochodów.

Podstawowy cel konkursu, jakim jest maksymalizacja przychodów i minimalizacja kosztów działalności, jest celem tylko pozornie optymalizacyjnym. W rzeczywistości, w obecnych realiach, jest niemożliwy do osiągnięcia bez dalszego pogorszenia jakości świadczonych usług, zarówno tych misyjnych, jak i komercyjnych.

Pełna treść stanowiska dostępna w biurze Komisji Podzakładowej.