Pracowity początek tygodnia

Pierwsze dni nowego tygodnia 13-15 czerwca br. były bardzo dynamiczne z uwagi na mnogość wydarzeń jakie miały miejsce podczas pierwszego od wielu miesięcy stacjonarnego spotkania w gronie władz związkowych NSZZ Solidarność, które miało miejsce w Nowym Adamowie k. Aleksandrowa Łódzkiego.

Pierwszego dnia odbyliśmy posiedzenie Krajowego Sekretariatu Łączności przy udziale Komisji Rewizyjnej, na którym to zostały omówione najważniejsze sprawy organizacyjne dotyczące współpracy z zagranicą, relacji z Rządem RP oraz zaplanowane zostały główne zamierzenia dotyczące funkcjonowania KSŁ na najbliższy rok.

We wtorek w godzinach przedpołudniowych odbyło się zebranie Prezydium Komisji Międzyzakładowej.
Głównymi punktami było podsumowanie kampanii oraz wyników wyborów na Członka Zarządu z ramienia pracowników, przyjęcie projektu stanowiska/wystąpienia do Zarządu Poczty Polskiej obejmującego szereg kluczowych kwestii w sprawach dotyczących Pracowników oraz funkcjonowania Poczty Polskiej. Przygotowano projekt porządku obrad zebrania Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej.

W godzinach popołudniowych odbyło się zebranie Komisji Międzyzakładowej, w którym uczestniczyli nowo wybrany członek Zarządu Andrzej Bodziony oraz wiceprezes Wiesław Włodek.
Raz jeszcze podsumowaliśmy bardzo udaną kampanię wyborczą oraz bezapelacyjne zwycięstwo naszego kandydata.
Był to moment na obustronne złożenie gratulacji i podziękowań.
Tematami, które dominowały w trakcie zebrania to bieżące sprawy pracownicze: konieczność wzrostu wynagrodzeń, negocjacje w sprawie zachowania przywilejów pracowniczych w ZUZP, opieszałe (przedłużające się) przygotowania do wdrożenia zadaniowego systemu czasu pracy dla listonoszy od 1 lipca br, sytuacja zatrudnieniowa i wakaty w eksploatacji.
Swoje wystąpienie Andrzej Bodziony zakończył zdaniem: „Teraz musimy razem działać, bo wygrana dla mnie, to zobowiązanie do realizacji programu, w którym sprawy pracownicze są na pierwszym miejscu.”

W dalszej części zebrania przyjęto sprawozdanie finansowe i raport Komisji Rewizyjnej, budżet, uchwały finansowe. Następnie odbyła się merytoryczna dyskusja nad przedstawionym projektem stanowiska wypracowanego przez Prezydium, które w głosowaniu, po drobnych poprawkach zostało przyjęte jednogłośnie (treść stanowiska zamieszczamy poniżej).

W środę dalsza część obrad Komisji Międzyzakładowej odbyła się przy udziale całego Zarządu Poczty Polskiej Panów Tomasza Zdzikota, Andrzeja Bodzionego, Wiesława Włodka, Mateusza Wodejko, Krzysztofa Falkowskiego.

Członkowie Zarządu po wstępnych wystąpieniach Przewodniczącego Bogumiła Nowickiego oraz Prezesa Tomasza Zdzikota zostali poinformowani, jakie są oczekiwania ze strony Solidarności w zakresie zmian funkcjonowania Poczty we wszystkich jej obszarach oraz wynagrodzeń pracowników PP. Wiceprezesi odpowiadali na wiele pytań, a na zakończenie zostali zapoznani z treścią naszego stanowiska, które następnie trafiło oficjalnie do ich rąk.
Członkowie Komisji Międzyzakładowej uznali, że w związku z sytuacją w Poczcie Polskiej konieczne jest spotkanie z Właścicielem Poczty Polskiej Wicepremierem Jackiem Sasinem.

Od lewej: Tomasz Zdzikot, Bogumił Nowicki

Od lewej: Krzysztof Falkowski, Tomasz Zdzikot, Bogumił Nowicki

Od lewej: Andrzej Bodziony, Wiesław Włodek, Mateusz Wodejko, Krzysztof Falkowski, Tomasz Zdzikot, Bogumił Nowicki, Andrzej Piekarz, Sławomir Steltmann, Witold Paluszak