Mamy już ponad 1,8 miliona odsłon naszej strony internetowej!! Zobacz w zakładce: Menu - Statystyka.

POWSTANIE SOLIDARNOŚCI W POCZCIE GORZOWSKIEJ

30.09.1980 godz. 9:20 - doręczyciele Oddziału Oddawczego WUP Gorzów podejmują inicjatywę zorganizowania związku na terenie Wojewódzkiego Urzędu Poczty. Wybrano delegację do MRZ celem zasięgnięcia informacji co do warunków i sposobu zorganizowania związku.


W skład w/w delegacji weszli:

 1. Szurgot Irena - st. kontroler O. Odd. WUP
 2. Osipczuk Jan - st. radca dyspozytor transportu
 3. Mazurczak Ryszard - st. ekspedient O. Odd.

W dniach 1 i 2.10.1980 zbieranie pierwszych podpisów deklarujących przystąpienie do NSZZ Solidarność.
06.10.1980 - utworzono Zakładowy Komitet Założycielski NSZZ Solidarność w Wojewódzkim Urzędzie Poczty w Gorzowie Wlkp. w składzie:

 • Kunicka Grażyna - Przewodnicząca ZKZ
 • Osipczuk Jan - z-ca Przewodniczącego
 • Filipowicz Janina - z-ca Przewodniczącego
 • Kuć Irena - członek
 • Mazurczak Ryszard - członek
 • Brzeczka Irena - członek
 • Gawryjołek Teresa - członek
 • Malewicz Halina - członek
 • Trawiński Krzysztof - członek
 • Borysewicz Józefa - członek
 • Melska Janina - członek

ZKZ zarejestrowano w Międzyzakładowym Komitecie Założycielskim dnia 09.10.1981 r.
15.10.1980 - opublikowano listę postulatów załogi po uzgodnieniu z kierownictwem terminów realizacji. Postulaty zgłosiły UPT Lubniewice, Dobiegniew, Miedzichowo, Sulęcin, Nowogródek, Choszczno, Słubice, Pszczew, Barlinek, Trzciel, Brójce Lub., Drawno. Problematyka postulatów najogólniej dotyczy następujących zagadnień:
Spraw remontowych, modernizacji, malowania placówek pt., drobnych napraw, konserwacji,
Doprowadzenia bieżącej wody do niektórych urzędów pocztowych,
Poprawy wyposażenia w meble i sprzęt,
Poprawy mechanizacji - jak zaopatrzenie w maszyny do liczenia,
Poprawy zaopatrzenia w umundurowanie i odzież ochronną.
1 i 2.10.1980 - zbieranie pierwszych podpisów na terenie Oddziału Oddawczego WUP Gorzów Wlkp. deklarujących przystąpienie do NSZZ Solidarność
03.10.1980 - delegacja w składzie Osipczuk i Borysewicz powiadamia administrację WUP o powstawaniu związku i wzywa do składania podpisów przez pracowników administracji.
03.10.1980 - Dyrektor WUP mgr Czesław Krajenka po zasięgnięciu informacji wzywa kol. Osipczuka Jana, któremu zgłasza pretensje, że nie został powiadomiony o powstawaniu związku oraz zawiązywaniu się Zakładowego Komitetu Założycielskiego, który zbiera podpisy poza plecami dyrekcji.
04.10.1980 - zebrano podpisy 116 osób z WUP deklarujących przystąpienie do NSZZ Solidarność, z tego:

 • Oddział Oddawczy i Ekspedycja - 56 osób,
 • Oddział Nadawczy - 27 osób,
 • Administracja - 29 osób,
 • Renciści - 3 osoby,
 • UPT Gorzów 8 - 1 osoba.

08.10.1980 - stan członków związku NSZZ Solidarność przy WUP wynosi 141 osoby. Otrzymanie m.in. listy chętnych z UPT Stare Kurowo - 15 osób, UPT Gorzów 12 - 3 osoby.
09.10.1980 - spotkanie ZKZ z Dyr. WUP w sprawie potrzeb nowopowstałego związku a zwłaszcza w zakresie:

 • Przydziału gabloty na ogłoszenia,
 • Dostępu do powielania,
 • Udostępnienia oddzielnego pomieszczenia,
 • Zgody na odbywanie zebrań z załogą i narad ZKZ,
 • Wysyłanie korespondencji,
 • Zwalniania w godzinach pracy do pracy społecznej,
 • Korzystania ze środków transportowych.

13.10.1980 - zebranie ZKZ NSZZ przy WUP o godz. 15:00
Program zebrania:

 • Sprawy bieżące,
 • Zorganizowanie ogólnego zebrania wszystkich pracowników (propozycja w Domu Kolejarza).

14.10.1980 - wpłynęła lista chętnych do nowych związków z UPT Skwierzyna - 8 osób. Razem organizacja liczy 156 członków.
14.10.1980 - otrzymano telex z Poznania o powstaniu ZKZ NSZZ Solidarność przy DOPiT Poznań w składzie:

 • Zygmunt Kmiecik - Przewodniczący ZKZ - OUTM Poznań,
 • Ryszard Klimko - Wiceprzewodniczący ZKZ - DOPiT Poznań,
 • Apolinary Pęcak - wiceprzewodniczący OUPP Poznań 2.

17.10.1980 - wpłynęła lista chętnych do Solidarności z UPT Gorzów 8 - 18 osób. Razem związek liczy już 176 osób. Odbyło się krótki zebranie ZKZ w sprawie przystąpienia do strajku solidarnościowego począwszy od 20.10.1980r. godz. 800 - 1200 na znak poparcia strajku w Stilonie.
24.10.1980 - z UPT Dębno Lubuskie wpłynęła lista osób deklarujących przystąpienie do NSZZ Solidarność - cała załoga.
23.10.1980 - w świetlicy Urzędu Miejskiego odbyło się spotkanie wszystkich przedstawicieli ZKZ zrzeszanych w MKZ Gorzów Wlkp. W spotkaniu ze strony ZKZ przy WUP Gorzów Wlkp. wziął udział Osipczuk Jan. Poruszono sprawy strajku i inne bieżące organizacyjne sprawy.
27.10.1980 - zebranie ZKZ przy WUP - na zebraniu omawiano kwestię zwołania ogólnego zebrania członków oraz wyborów. Ustalono wstępnie termin na 9.11.1980 r.
Wybrano nowy skład ZKZ:

 1. Osipczuk Jan - przewodniczący - Dyspozytor Transp.
 2. Gawryjołek Jan - wiceprzewodniczący - st.asystent O.N.
 3. Brzeczka Irena - wiceprzewodniczący - kontroler O.O.
 4. Mazurczak Ryszard - członek - st. ekspedient O.O.
 5. Kuć Irena -  członek - st. asystent O.O.
 6. Borysewicz Józefa - członek
 7. Melska Janina - członek - st. doręczyciel O.O.
 8. Filipowicz Janina - członek - st. dor. O.O.
 9. Kunicka Grażyna - członek - st. asystent O.O.
 10. Malewicz Halina - członek - kier. Grupy Remont.
 11. Trawiński Krzysztof - członek - referent p.poż. WUP

30.10.1980 - napływają dalsze listy osób deklarujących przystąpienie do NSZZ Solidarność przy WUP Gorzów Wlkp. (m.in. z UPT Barlinek, UPT Deszczno) Związek liczy 246 członków.
29.11.1980 - Komitet Założycielski przy GUPT Dębno przesłał wypełnione deklaracje do NSZZ Solidarność (46 szt.) 100% załogi oraz kwotę 1450 zł dobrowolnych składek na rzecz NSZZ Solidarność.
01.12.1980 - ZKZ NSZZ Solidarność przy WUP Gorzów przekazuje do placówek pt. WUP tekst dotyczący oświadczenia MKZ Gorzów w sprawie prowokacji w niektórych zakładach w zakresie niszczenia mienia i urządzeń. Apeluje się o wzmożenie czujności obrony mienia społecznego.
08.12.1980 - wpłynęło 800 zgłoszeń (począwszy od września) od pracowników WUP o chęci przystąpienia do NSZZ Solidarność
31.12.1980 - wg stanu na ten dzień ilość członków NSZZ Solidarność przy WUP Gorzów Wlkp. wynosi 870 osób.
07.01.1981 - KKK NSZZ Solidarność pracowników łączności wydaje oświadczenie popierające stanowisko w sprawie wolnych sobót przez MKZ Gdańsk - w podpisie Przewodniczący KKR Janusz Jachnicki.
09.01.1981 - zebranie MKZ regionu gorzowskiego. Udział wziął w zebraniu przedstawiciel ZKK przy WUP Osipczuk Jan. Podjęto uchwałę zobowiązującą załogi zakładów pracy do bojkotowania wszystkich sobót począwszy od 01.01.1981r.
20.01.1981 - 22.01.1981 - zebranie ZKZ przy WUP Gorzów Wlkp. z udziałem przedstawiciela MKZ wiceprzewodniczącego Borowskiego Edwarda. Zebranie odbyło się w gabinecie dyrektora. Podstawowym zagadnieniem była sprawa organizacji i przeprowadzenia wyborów do Komisji Oddziałowych. Podzielono placówki pt. województwa gorzowskiego na 20 kół, przy których będą działać przyszłe Komisje Oddziałowe oraz na 3 grupy związkowe, gdzie będą działać mężowie zaufania. Przeprowadzono szkolenie i zapoznanie z ordynacja wyborczą wybranej na posiedzeniu ZKZ w dniu 20.01.81r. Komisje Wyborczą w składzie:

 1. Brzeczka Irena,
 2. Ciak - Albrecht Halina,
 3. Trawiński Krzysztof,
 4. Malewicz Halina,
 5. Osipczuk Jan - przewodniczący Komisji Wyborczej,
 6. Basta Maksymilian,
 7. Bulera Mieczysław,
 8. Wolińska Teresa,
 9. Kuć Irena,
 10. Gawryjołek Teresa,
 11. Borysewicz Józefa,
 12. Wróblewski Henryk.

Ustalono wstępne terminy wyborów i rozdzielono zadania na poszczególnych członków.
28.01.1981 - odbył się strajk ostrzegawczy regionu gorzowskiego - 4 godzi. od 8:00 - 12:00. W strajku wzięły również udział załogi WUP Gorzów Wlkp. W UPT Gorzów Wlkp. wszystkie okienka były nieczynne za wyjątkiem okienka telekomunikacyjnego w godzinach od 800 - 1200. Doręczyciele wyszli w rejon o godz. 1200. Pozostałe służby pracowały dla podtrzymania ciągłości komunikacji, transportu i obrotu przesyłek. W strajku wzięły udział większe urzędy pt. na terenie województwa.
18.02.1981 - na pierwszym posiedzeniu Komisji Zakładowej wyłoniono prezydium KZ w następującym składzie:

 1. Bulera Mieczysław - przewodniczący KZ,
 2. Osipczuk Jan - z-ca przewodniczącego KZ,
 3. Basta Maksymilian - z-ca przewodniczącego KZ,
 4. Brzeczka Irena - członek prezydium,
 5. Ciak Albreht Halina - członek prezydium,
 6. Adamus Jadwiga - członek prezydium,
 7. Żołędziewski Marcin - członek prezydium.

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej została kol. Śliwińska Regina.
W walnym zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście:

 1. Borowski Edward - z-ca Przewodniczącego MKZ,
 2. Kmiecik Zygmunt - Przewodniczący ZKZ - OUTM Poznań,
 3. Krajenka Czesław - Dyrektor WUP Gorzów.

Podjęto uchwałę, w której m.in. poruszono następujące sprawy:

 • Poprawy warunków pracy w UPT Gorzów Wlkp.8,
 • Poprawy zaopatrzenia w umundurowanie i odzież ochronną,
 • Zwiększenie stawek godzinowych za rozbiórkę rejonów,
 • Wyposażenia telefonistek w słuchawki,
 • Zwiększenia odznaczeń państwowych,
 • Założenia wentylacji Oddziale Nadawczym WUP,
 • Pomieszczenia dla KZ.

Protokół z zebrania wyborczego przekazano do MKZ Gorzów dnia 04.03.1981r.

Sporządzono na podstawie notatek prowadzonych przez Kolegę Maksymiliana Bastę.
 

Dokumenty archiwalne
Biuletyny związkowe 1980 rok-
Informator związkowy Nr 1/1981 rok-
Informator związkowy Nr 2/1981 rok-
Informator związkowy Nr 3/1981 rok-
Informator związkowy Nr 4/1981 rok-
Komunikat Nr 1/1981 rok-
Komunikaty dalekopisowe-
Uchwała Nr 1/1981 rok-
Poświecenie sztandaru-

Galeria

Kalendarz

<< Październik 2019 >>

P W Ś C P S N
  123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031     

Sonda

Czy w Twoim miejscu pracy (czytaj: PP SA) stosowany jest wobec Ciebie mobbing?

Tak
Nie
Nie wiem co to jest mobbingWyniki | Ankiety

Głosów 609

NSZZ

Tygodnik Solidarność

Polecamy

Referendum