Regulamin korzystania z ZFŚS – aneks przyjęty przez Zarząd Spółki

29 grudnia 2021 roku Zarząd Spółki podjął Uchwałę w sprawie wprowadzenia Aneksu nr 3 do Regulaminu korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) w Poczcie Polskiej Ten dokument uzupełnia i doprecyzowuje zapisy obecnego regulaminu.

Uchwała jest efektem współpracy pracodawcy z Partnerami Społecznymi. Aneks uzyskał akceptację reprezentatywnych zakładowych organizacji związkowych. Przy pracy nad dokumentem, przeanalizowano i rozpatrzono również liczne uwagi pozostałych organizacji.

Jakie zmiany do Regulaminu ZFŚS wprowadził Aneks?

Aneks zawiera m. in. następujące postanowienia:

1) doprecyzowano definicje emeryta/rencisty uprawnionego do korzystania z ZFŚS, aby wyeliminować przypadki rozbieżnych interpretacji tego pojęcia w Spółce,

2) określono maksymalny czas trwania rajdu i wycieczki turystycznej,

3) po ustaleniu sytuacji materialnej członków rodziny osób uprawnionych, dokumenty potwierdzające tą sytuację nie będą już odsyłane do adresatów jak dotychczas, ale celem ułatwienia pracy komórek socjalnych, będą niszczone przez pracowników ds. obsługi socjalnej niezwłocznie po 30 kwietnia roku następnego,

4)  poszerzono katalog świadczeń socjalnych dla osób uprawnionych, wprowadzając dodatkowo możliwość przyznania kart przedpłaconych,

5) sprecyzowano postanowienia dotyczące paczek i upominków okolicznościowych dla dzieci,

6) zaktualizowano klasyfikację usług mogących stanowić podstawę przyznania dofinansowania z ZFŚS; celem tego działania jest ułatwienie korzystania z Regulaminu ZFŚS przez osoby uprawnione, a równocześnie przeciwdziałanie ewentualnym nieprawidłowościom w tym zakresie,

7) zmieniono kwotę bazową stanowiącą podstawę dofinansowania dla jednej osoby uprawnionej, ustalając ją – z korzyścią dla osób uprawnionych – na maksymalnie 185 proc. wysokości odpisu podstawowego na jednego zatrudnionego naliczonego zgodnie z ustawą o ZFŚS,

8) podwyższono maksymalne kwoty pożyczek, które mogą być przyznane osobom uprawnionym: pożyczka mieszkaniowa – do 30 000 zł, pożyczka remontowa – do 12 000 zł,

9) wprowadzono jedną, zaktualizowaną i ujednoliconą tabelę dofinansowania świadczeń socjalnych w miejsce dwóch dotychczasowych tabel,

10) zaktualizowano załączniki do Regulaminu,

11) wprowadzono inne zmiany dostosowawcze i legislacyjne.

W jaki sposób Aneks zostanie podany do wiadomości pracowników i kiedy wejdzie  w życie ?

Wstępnie przewidziano wprowadzenie Aneksu już od 1 stycznia 2022 r., jednak zgodnie z przepisami prawa, nie może to nastąpić wcześniej, niż po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników.W związku z powyższym, w celu zapewnienia pracownikom dostępu do dokumentów, dyrektorzy jednostek, struktur i biur zostali zobowiązani do opublikowania uchwały Zarządu wraz z Aneksem w miejscach ogólnodostępnych dla pracowników.   

Tekst Aneksu – tutaj

Należy pamiętać, że zgodnie z treścią Aneksu, wnioski o przyznanie świadczeń socjalnych złożone lecz nierozpatrzone przed dniem jego wejścia w życie, podlegają rozpatrzeniu na podstawie przepisów Aneksu nr 3, czyli już na nowych zasadach.

Źródło: Intranet.pp