Nowy Regulamin pracy Poczty Polskiej przyjęty przez Zarząd

22 grudnia 2021 roku Zarząd naszej Spółki podjął Uchwałę w sprawie wprowadzenia nowego Regulaminu pracy Poczty Polskiej oraz Uzgodnienia w sprawie systemów czasu pracy dla poszczególnych podgrup zawodowych w naszej spółce. Te kluczowe dla pracowników regulacje mogły zostać przyjęte dzięki konsekwencji Zarządu i zaangażowaniu przedstawicieli NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej. Obecnie funkcjonujący Regulamin pracy Poczty Polskiej, który wygaśnie w wyniku tej decyzji, ma już ponad 13 lat i w wielu obszarach był nieaktualny.

Aktualne wymagania prawne i konkurencja rynkowa, to dwa podstawowe powody, dla których niezbędna była zmiana obowiązującego w Poczcie Regulaminu pracy. Dokument, który systematyzuje organizację i porządek pracy oraz określa prawa i obowiązki stron stosunków pracy, wymagał unowocześnienia i zmian. Taka potrzeba była artykułowana między innymi przez Państwową Inspekcję Pracy, która wskazywała na zapisy niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

W listopadzie informowaliśmy o tym, że wypracowywana jest treść nowego Regulaminu. W 2021 roku, kontynuując rozmowy z lat ubiegłych, przedstawiciele pracodawcy prowadzili negocjacje z zakładowymi organizacjami w Spółce. Projekt nowego Regulaminu wraz z Uzgodnieniem dotyczącym systemów czasu pracy dla poszczególnych podgrup zawodowych był przekazany do ostatecznej akceptacji partnerów społecznych, jednak ogół zakładowych organizacji związkowych nie przedstawił wspólnego stanowiska. Dlatego, zgodnie z zasadami prawa, negocjacje były kontynuowane z organizacjami reprezentatywnymi. Nowy Regulamin i Uzgodnienie dotyczące systemów czasu pracy zaakceptowali przedstawiciele reprezentatywnej Organizacji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej. Nie podpisali go natomiast przedstawiciele drugiej organizacji reprezentatywnej tj. Związku Zawodowego Pracowników Poczty. Na gruncie obowiązujących przepisów prawa Zarząd Poczty Polskiej przyjął nowy Regulamin, który wejdzie w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników.

W przypadku braku porozumienia z zakładową organizacją związkową, prawo upoważnia pracodawcę do jednostronnego ustanowienia (lub zmiany) regulaminu pracy. Z uwagi na rolę, jaką regulamin pracy pełni w zakładzie pracy, powinien on być wydany w najszybszym możliwym terminie. (dopisek)

Co to jest Regulamin pracy i jaki jest jego cel?

Regulamin Pracy należy do najważniejszych dokumentów obowiązujących w Spółce. To jedno z podstawowych źródeł prawa pracy o charakterze zakładowym. Określa organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki stron stosunków pracy.

Regulamin obejmuje wszystkich pracowników zatrudnionych u pracodawcy na podstawie umowy o pracę. Nie podlegają mu natomiast osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych.

Kiedy wejdzie w życie Regulamin pracy oraz Uzgodnienie w sprawie systemów czasu pracy dla poszczególnych podgrup zawodowych?

Regulamin wejdzie w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników, nie wcześniej niż 1 stycznia 2022 roku. Z dniem wejścia w życie Regulaminu, utraci moc dotychczas obowiązujący Regulamin pracy Poczty Polskiej Spółki Akcyjnej, stanowiący Załącznik do Zarządzenia Nr 4 Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej z dnia 10 stycznia 2007 roku (z późn. zm.).

Należy pamiętać, że:

– dotychczasowe uzgodnienia dotyczące godzin pracy w podstawowym systemie czasu pracy, zawarte w jednostkach, zachowają moc obowiązującą nie dłużej, niż do 30 czerwca 2022 r. Najpóźniej do tej daty dyrektorzy jednostek organizacyjnych obowiązani są do zawarcia z zakładowymi organizacjami związkowymi nowych uzgodnień określających godziny pracy dla systemu podstawowego (nie jest to wymagane dla innych systemów, ponieważ w nich godziny pracy wynikają najczęściej z harmonogramów). Uzgodnienia te będą zawierane w zmienionym trybie, który określa § 40 nowego Regulaminu pracy.
– dotychczasowe uzgodnienia, porozumienia i decyzje dotyczące systemów czasu pracy, w których pracownicy świadczą pracę, obowiązują do dnia 30 czerwca 2022 r. Od 1 lipca zostaną one zastąpione przez w/w Uzgodnienie. Oznacza to, że przełożeni mają pół roku na przygotowanie się do objęcia nadzorowanych przez nich pracowników systemami czasu pracy określonymi w Uzgodnieniu.

W jaki sposób ww. regulacje zostaną podane do wiadomości pracowników?

W celu zapewnienia pracownikom dostępu do dokumentów, dyrektorzy jednostek, struktur i biur zostaną zobowiązani do opublikowania uchwały Zarządu wraz z załącznikami tj. Regulaminem i Uzgodnieniem w miejscach ogólnodostępnych dla pracowników.

Teksty Regulaminu pracy oraz Uzgodnienia są dostępne – tutaj

Czy w związku z wprowadzeniem nowych Regulacji, pracownicy otrzymają dokumenty do podpisania?

Tak. Pracownicy PP S.A. otrzymają do podpisu:

– Oświadczenie dotyczące zapoznania się z Regulaminem pracy ? w celu potwierdzenia zapoznania się z jego treścią,
– Informację dotyczącą stosowania monitoringu w miejscu pracy,
– Informację o warunkach zatrudnienia. W informacji wskazany zostanie system czasu pracy jakim pracownik zostanie objęty. Przy czym informacja o warunkach zatrudnienia zostanie przygotowana w II. kw. 2022 r. z uwagi na fakt, że nowe systemy czasu pracy obowiązywać będą od 01.07.2022r.

Dlaczego ponownie będą zbierane podpisy dot. stosowania monitoringu w miejscu pracy?

Wynika to z faktu, że do Regulaminu pracy wprowadzono zapisy dot. stosowania monitoringu w miejscu pracy (zgodnie z wymogiem art. 222 § 6 Kodeksu pracy), co spowodowało konieczność dostosowania informacji dotyczącej monitoringu do zapisów Regulaminu. Należy podkreślić, że wymienione w Regulaminie rodzaje monitoringu są w naszej Spółce stosowane już obecnie. Zmiany we wzorze informacji wręczanej pracownikom mają więc charakter aktualizacyjny i doprecyzowujący.

Źródło: Intranet PP