Komentarz po zawarciu porozumienia płacowego i wyjaśnienie

Szanowni Czytelnicy,

używam dziś odmiennej formy tytułowania, ponieważ adresuję ten tekst do wszystkich zainteresowanych pracowników PP, a nie tylko do członków Organizacji.

12 października zakończyliśmy spór zborowy, prowadzony przez nasz Związek. Pracodawca poinformował o tym na intranecie, a my udostępniliśmy jego komunikat na naszej stronie. Informacja spowodowała żywy oddźwięk w mediach społecznościowych, jednocześnie dostałem kilka uwag w wiadomościach prywatnych, z reguły były to listy anonimowe, podpisane:  kierowcy, lub listonosze, albo po prostu, pracownicy. Obok nielicznych merytorycznych ocen pozytywnych, większość stanowiły uwagi krytyczne, kilka o takiej samej treści szablonu.

Te uwagi krytyczne, przyznam w pierwszym momencie denerwujące, po spokojnej analizie muszę podzielić na dwie kategorie. Pierwsza, to zdeterminowany i niewybredny atak wrogów naszego Związku. Druga kategoria, to wynikająca z braku ogólnych wiadomości  (między innymi niezrozumienie pojęcia płacy minimalnej), niewłaściwa ocena faktycznej sytuacji.

Opiniodawcom  z kategorii drugiej wyczerpujących wyjaśnień udziela zastępca przewodniczącego KM, Sławomir Steltmann. Z przyjemnością zapoznałem się z jego krótkim i treściwym zestawieniem.  Prosto i przystępnie wyjaśnia korzyści dla pracowników, wynikające z uzyskanego porozumienia. Zestawienie uzupełnia kompetentna opinia prawna dotycząca płacy minimalnej. Zachęcam do przeczytania, bo dowiecie się też Państwo, co by było bez porozumienia.

Muszę jednak podkreślić, że wzrost płacy minimalnej w 2022 roku, a także wcześniejsze wyłączenie dodatku stażowego z elementów składowych płacy min., to oczywista zasługa „Solidarności”.

 

Teraz kilka słów ode mnie dla zapienionych hejterów. Jestem wdzięczny za uwagi, które miały nas zasmucić. Absurdalny atak na porozumienie i na „Solidarność” uprzytamnia nam, że tylko my przełamujemy imposybilizm partnerów dialogu społecznego w Poczcie Polskiej.

Niektóre, z licznych związków PP, świecą wyłącznie światłem odbitym, jedyne co robią, to krytykują nasze działania. Ich działalność jest nastawiona nie na poprawę bytu ich członków i  pracowników, tylko na kaleczenie Firmy. Klangor podnoszony przeciw „Solidarności”, jest odwrotnie proporcjonalny do faktycznych działań na rzecz pocztowców. Zwróćmy uwagę, że często, tak zwani liderzy protestów, nie są nawet pracownikami PP i przypuszczam, że działają na jurgielcie pocztowej konkurencji. Niektórzy z tych dziwnych działaczy, przeniesieni wehikułem czasu z PRL, posunęli się do tego, że zarzucali naszym członkom działalność przestępczą! Dedykuję im słowa wójta z serialu „Ranczo”’: „Niema gorszego ścierwa od donosiciela. Gorsze ścierwo, to donosiciel niewiarygodny”.

Nie wchodzimy w porozumienia z innymi związkami, ale każdy może się do naszych postulatów przyłączyć, nie kwestionowaliśmy nawet (dla wygody pracodawcy), wspólnych spotkań razem z ZZPP, z pracodawcą. Mieliśmy nawet wspólnych mediatorów.

Dowiaduję się, że na jednej z mini-pikiet, ktoś pokrzykiwał; „Solidarność” zdrajcy. To typowe, że usiłuje się, zdając sobie sprawę ze swojej kiepskości, przypisać tę kiepskość  komuś. Prawdą jest, że to my zostaliśmy kiedyś zdradzeni, będąc w „wspólnej reprezentacji związkowej”, od tego czasu nie wchodzimy w żadne wspólnoty. Prowadziliśmy nasz spór i podpisaliśmy nasze porozumienie, to był kompromis racjonalny, pracownicy, szczególnie ci doświadczeni, zyskali. Zablokowaliśmy też praktykę spłaszczania płac. Firma przetrwa.

„Solidarność” walczyła o pluralizm związkowy i dobrze, że pluralizm jest. Ten pluralizm prowadzi czasem do sytuacji groteskowych, pracownicy mogą wybrać, czy chcą być w związku, który ich wspiera, czy wolą teatrzyk podwórkowy.

 

Jeszcze raz dziękuje wszystkim, którzy zgłosili uwagi krytyczne do porozumienia.

 

Bogumił Nowicki

Kraków 22. 10. 2021

 

 

Koleżanki i Koledzy,

wobec wielu zgłaszanych pytań i wątpliwości, które są do mnie kierowane telefonicznie i mailowo pozwoliłem sobie na kilka wyjaśnień dotyczących wariantów, w których Pocztowa Solidarność nie zawarłaby porozumienia płacowego z Zarządem PP i opisałem sytuację pracowników po podpisaniu porozumienia.

Brak porozumienia w sprawie podwyżki wynagrodzeń:

 1. Wariant bardzo optymistyczny i mało realny.

Pracodawca podnosi od 1 stycznia 2022 r. minimalne wynagrodzenie zasadnicze do 2780,00 (lub mniej, ponieważ premia lekko wzrasta) plus 233,00 zł. premii i to wszystko. Pracownicy osiągają ustawowe minimalne wynagrodzenie w wysokości 3010,00 zł. Pracownicy, którzy mają dzisiaj wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 2780,00 i wyższej nie dostają ani złotówki podwyżki.

 1. Wariant realny:

Pracodawca od 1 stycznia 2022 r. nie zwiększa wynagrodzenia zasadniczego. Aby osiągnąć ustawowe minimalne wynagrodzenie płaci dodatek wyrównawczy i umniejsza go w zależności od tego jakie dodatki pracownik otrzymuje co miesiąc (np. ekwiwalent za niewykorzystany urlop, zwiększona premia i inne).

Płacąc dodatek wyrównawczy pracodawca dużo zyskuje, ponieważ od niższej zasadniczej wypłaca się w niższej kwocie inne świadczenia należne pracownikowi a wynikające z ZUZP (np. dodatek stażowy, nagrody jubileuszowe, odprawy).

Po podpisaniu porozumienia płacowego:

Pracownicy z najniższym wynagrodzeniem 2600,00 otrzymują od 1 stycznia 2022 r. podwyżkę do 2850,00 zł. (od 1.07 do 2900,00 zł.), wzrasta dodatek stażowy (przy 20 latach pracy o 60,00 zł). Podwyżka skutkuje również wypłaconą wyższą premią roczną, wypłacane jest w wyższej kwocie wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, pracownicy otrzymują wyższe odprawy z tytułu nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, pracodawca wpłaca wyższe składki na PPK.

Pracownicy z wynagrodzeniem np. 2800,00 otrzymują od 1 stycznia 2022 r. podwyżkę do 3050,00 zł. (od 1.07 do 3100,00 zł.), wzrasta dodatek stażowy (przy 20 latach pracy o 60,00 zł). Podwyżka skutkuje również wypłaconą wyższą premią roczną, wypłacane jest w wyższej kwocie wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, pracownicy otrzymują wyższe odprawy z tytułu nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, pracodawca wpłaca wyższe składki na PPK.

Realnie w przeliczeniu na jeden etat w 2022 r. nastąpi wzrost wynagrodzenia o 405,00 zł.

Dodatkowo (mam nadzieję w grudniu, jeżeli Komisja Europejska sprawnie zaakceptuje wsparcie Poczty Polskiej przez Rząd z tarczy antycovidowej w kwocie ponad 200 mln – pieniądze czekają) każdy pracownik zatrudniony na pełen etat otrzyma jednorazowo 500,00 zł. brutto.

Uczestniczyłem wcześniej w wielu negocjacjach płacowych, ale te chyba były najtrudniejsze, a z ich wyniku z pewnością nikt nie jest do końca zadowolony. Związek, bo pracownicy pomimo ok. 10% podwyżki wynagrodzeń dalej za mało zarabiają. Zarząd PP, bo będzie miał ogromne problemy, by znaleźć pieniądze na realizację tego porozumienia bez dalszego zwalniania pracowników.

Pozytywną rzeczą, wynikającą z naszych działań jest fakt,  że w końcu do rządzących dotarło jak ważną misję w strukturach Państwa pełni Poczta Polska, która potrzebuje dużego wsparcia finansowego dla utrzymania 80% nierentownych urzędów pocztowych i zapewnienia ciągłości doręczania przesyłek oraz to, by pracownicy za ich ciężką pracę byli godziwie wynagradzani.

Wiceprzewodniczący KM

Sławomir Steltmann

Gorzów Wielkopolski, 15 październik 2021 r.

 

 

Opinia prawna dotycząca płacy minimalnej

 

Płaca minimalna – od czego zależy jej podstawa?

Płaca minimalna została zagwarantowana w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Zgodnie z art. 6 powyższej ustawy wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego w danym roku. Do obliczenia wysokości wynagrodzenia pracownika przyjmuje się przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, zaliczone według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez Główny Urząd Statystyczny do wynagrodzeń osobowych.

Podstawa płacy minimalnej z różnych składników

Zgodnie z załącznikiem do objaśnień do sprawozdawczości z zatrudnienia i wynagrodzeń, do wynagrodzeń osobowych GUS zalicza w szczególności:

 • wynagrodzenia podstawowe wyliczane w postaci czasowej, prowizyjnej, akordowej,
 • wyrównanie do minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 • różnego rodzaju dodatki, tj. za znajomość języków, dodatki za szczególne warunki pracy, szczególne kwalifikacje lub pełnienie funkcji kierowniczych,
 • premie, nagrody regulaminowe i uznaniowe,
 • świadczenia o charakterze deputatowym (ekwiwalenty pieniężne, np. deputat węglowy, energetyczny, żywnościowy, za umundurowanie, jeśli jest przewidziane w ustawie),
 • wynagrodzenia za czynności przewidziane do wykonania poza normalnymi godzinami pracy w miejscu pracy lub poza nim, ale wyznaczonym przez pracodawcę (np. pełnienie dyżuru),
 • wynagrodzenia za urlopy wypoczynkowe, za czas niezdolności do pracy wskutek choroby, za czas przestoju niezawinionego przez pracownika, urlop szkoleniowy,
 • ekwiwalenty pieniężne za niewykorzystany urlop wypoczynkowy,
 • świadczenia odszkodowawcze.

Wobec powyższego płaca minimalna to nie tylko płaca zasadnicza, a wskazana ogólna kwota wchodząca w skład miesięcznego uposażenia. Zatem do minimalnego wynagrodzenia wliczane są płaca zasadnicza i inne świadczenia wynikające z umowy o pracę.

Płaca minimalna w 2021 roku wynosi 2800 zł.

Warto wskazać różnicę pomiędzy wynagrodzeniem minimalnym a minimalną stawką godzinową. Płaca minimalna dotyczy w szczególności pracowników, którzy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Przepisy te nie dotyczą osób, które wykonują czynności na podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenia. Należy pamiętać, że minimalna stawka godzinowa odnosi się wyłącznie do tych osób, które świadczą pracę w oparciu o umowy cywilnoprawne (lub samozatrudnienie).

Przykład 1.

Pracownik otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze 2300 zł, dodatkowo premię regulaminową 300 zł i dodatek za pełnienie pogotowia domowego 200 zł. Zatem jego płaca minimalna w styczniu 2021 r. wyniesie 2800 zł brutto.

Jakie składniki podlegają wyłączeniu z podstawy wynagrodzenia?

Wynagrodzenie pracownika powinno osiągać co najmniej minimalną wysokość, zagwarantowaną ustawowo, do której wlicza się większość składników uposażenia. Jednak przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika nie uwzględnia się:

 • nagrody jubileuszowej;
 • odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy;
 • wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych;
 • dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej.

Od 2020 roku z płacy minimalnej został wyłączony również dodatek stażowy!

Ponadto do pensji minimalnej nie wlicza się: kwot wynikających z umów cywilnoprawnych zawartych oprócz umowy o pracę, zasiłków chorobowych, świadczeń finansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Społecznych, ekwiwalentu za pranie odzieży, wypłaty należności z tytułu podróży służbowych, wynagrodzeń z tytułu korzystania lub rozporządzania prawami autorskimi lub pokrewnymi, tj. honorariów i tantiem.

Warto zwrócić uwagę, że do wyłączeń z wynagrodzenia za pracę ustalanego na poziomie minimalnym zaliczono dodatek za pracę w porze nocnej. Wcześniej ten dodatek przeważnie był wliczany do wynagrodzenia minimalnego, jednak budził sporo kontrowersji. Zatem od 1 stycznia 2017 r. pracodawcy nie powinni wliczać tego dodatku do wynagrodzenia minimalnego. Warto wspomnieć, że ryczałt za pracę w nocy może być wypłacany pracownikom wykonującym stale pracę w porze nocnej poza zakładem pracy zgodnie z art. 1518 § 2 Kodeksu pracy. Należy zwrócić również uwagę, że zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „dodatek do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej zastąpiony ryczałtem również nie powinien być uwzględniany przy obliczaniu minimalnego wynagrodzenia za pracę”.

Co w przypadku, gdy miesięczna kwota pensji jest niższa niż płaca minimalna?

Jeżeli w danym miesiącu, z uwagi na terminy wypłat niektórych składników wynagrodzenia lub rozkład czasu pracy, wynagrodzenie pracownika, obliczone zgodnie z ustawą o wynagrodzeniu minimalnym, jest niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia, następuje uzupełnienie wynagrodzenia do tej wysokości w postaci wyrównania (art. 7 ust. 1 ustawy o wynagrodzeniu minimalnym).

Wyrównanie wypłaca się za okres każdego miesiąca łącznie z wypłatą wynagrodzenia (art. 7 ust. 2 ustawy o wynagrodzeniu minimalnym).

Pracownikom wynagradzanym na podstawie godzinowych stawek wynagrodzenia wyrównanie wypłaca się za każdą godzinę pracy. Wyrównanie stanowi różnicę między wysokością wynagrodzenia godzinowego, wynikającą z podzielenia wysokości minimalnego wynagrodzenia przez liczbę godzin pracy przypadającą do przepracowania przez pracownika w danym miesiącu w ramach pełnego wymiaru czasu pracy, a wysokością wynagrodzenia pracownika w danym miesiącu, obliczoną zgodnie z art. 6 ust. 4, przeliczoną na godzinę pracy (art. 7 ust. 3 ustawy o wynagrodzeniu minimalnym).

Pracownikom wynagradzanym na podstawie miesięcznych stawek wynagrodzeń, którym nie przysługuje wynagrodzenie za pełny miesięczny wymiar czasu pracy, wyrównanie wypłaca się za każdą godzinę pracy. Wyrównanie stanowi różnicę między wysokością wynagrodzenia godzinowego wynikającą z podzielenia wysokości minimalnego wynagrodzenia przez liczbę godzin pracy przypadającą do przepracowania przez pracownika w danym miesiącu w ramach pełnego wymiaru czasu pracy, a wysokością wynagrodzenia pracownika w danym miesiącu, obliczoną zgodnie z art. 6 ust. 4, przeliczoną na godzinę pracy (art. 7 ust. 4 ustawy o wynagrodzeniu minimalnym).

Zatem pracodawca nie może wypłacić pracownikowi mniej niż wynosi płaca minimalna.

Przykład 2.

Pracownik otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze 2200 zł i premię regulaminową 400 zł. Zatem jego wynagrodzenie w styczniu 2021 r. wyniesie 2600 zł brutto. W tej sytuacji pracodawca powinien uzupełnić pensję pracownika o 200 zł dodatku, tj. do poziomu wynagrodzenia minimalnego.

Jak wyliczyć minimalne wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na część etatu?

Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy, wysokość minimalnego wynagrodzenia ustala się w kwocie proporcjonalnej do liczby godzin pracy przypadającej do przepracowania przez pracownika w danym miesiącu, biorąc za podstawę wysokość minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie niniejszej ustawy (art. 8 ustawy o wynagrodzeniu minimalnym). Zatem w sytuacji zatrudnienia pracownika w niepełnym wymiarze czasu pracy, kwota płacy minimalnej powinna być wyliczona proporcjonalnie do tego wymiaru.

 

Przykład 3.

Pracownik zatrudniony jest na ½ etatu. Płaca minimalna wynosi 2800 zł za pracę na cały etat. Wobec powyższego pracodawca powinien wypłacić pracownikowi pensję proporcjonalnie do wymiaru etatu tj. w wysokości 1400 zł.

Konkludując, warto przypomnieć, iż wynagrodzenie minimalne oprócz płacy zasadniczej zawiera dodatkowe składniki i świadczenia. Od 1 stycznia 2017 r. wyłączone zostało z podstawy pensji minimalnej wynagrodzenie za pracę w godzinach nocnych, natomiast od 1 stycznia 2020 r. wyłączony został również dodatek stażowy.

 

Źródło: poradnikprzedsiębiorcy.pl