Wystąpienie do Prezesa Poczty Polskiej SA w sprawie AAOD

Tomasz Zdzikot
Prezes Zarządu
Poczta Polska SA
 
Dotarły do nas informacje o rozpoczęciu procedury redukcji zatrudnienia w grupie zawodowej listonoszy. Podobno podstawą tych działań jest wynik badania obciążenia pracą przeprowadzony w tej grupie zawodowej w październiku 2019 roku. Z informacji jakie posiadamy wynika, że dokonano bezpodstawnej korekty wielkości przesyłek nierejestrowanych i umniejszyło ich ilość o 26 mln sztuk.

Każdemu listonoszowi dokonano zmniejszenia ilości doręczonych przesyłek w czasie badania według niejasnych i niezgodnych z procedurami kryteriów. Tym samym podważono wiarygodność i sens prowadzonych badań obciążenia pracą, które są bardzo kosztowne dla firmy, w których przeprowadzenie zaangażowanych jest przez wiele miesięcy tysiące pracowników. Działania takie podważają wiarygodność i kompetencje osób sprawujących nadzór nad prawidłowym przebiegiem AAOD. Badanie AAOD 2019 było prowadzone zgodnie z wytycznymi i pod nadzorem pracowników kadry kierowniczej urzędów pocztowych, koordynatorów regionów sieci, pracowników Biura Jakości Procesów w całym czasie jego trwania. Od czasu zakończenia badania UP oraz RS-y nie otrzymały wykazu nieprawidłowości, uchybień, błędów ilościowych, statystycznych lub porównawczych, co świadczy o prawidłowym jego przeprowadzeniu. Wnosimy również zastrzeżenia, co do zasady ustalania wielkości zatrudnienia na podstawie przeprowadzonych badań. Jeżeli uznaje się obciążenie pracą za prawidłowe w przedziale 95% do 105 %, to za podstawę do wyliczenia etatyzacji powinno się brać 95% a nie 100%.
Wobec powyższego żądamy wstrzymania jakichkolwiek działań powodujących zmniejszenie zatrudnienia w grupie zawodowej listonoszy w oparciu o inne wyliczenia i szacunki niż wyniki badania obciążenia pracą przeprowadzane na podstawie obowiązujących mierników.
Wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec podejmowania tak istotnych decyzji dotyczących zatrudnienia i warunków pracy pracowników podejmowane są bez konsultacji ze stroną społeczną. Tak nieuczciwe działania i szkodliwe pomysły i były od lat i jak widać dalej są stosowane w Poczcie Polskiej i zawsze spotykały się z krytyką naszego Związku.
Otrzymaliśmy również informacje o planowanym badaniu obciążenia pracą urzędów pocztowych i listonoszy w październiku br. Jeżeli ta informacja jest prawdziwa, to wnioskujemy o natychmiastowe wycofanie się z tego przedsięwzięcia. Okres pandemii covid-19 nie jest sytuacją normalną i żadne badania prowadzone w tym czasie nie odzwierciedlą faktycznego stanu. Tym bardziej, że na ich podstawie mogą być podejmowane drastyczne działania dotyczące tysięcy pracowników.

 

Wiceprzewodniczący KM

Witold Paluszak

 

Warszawa, 17 lipca 2020 r.